Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

Raadsvergadering (MPB) 9 november 2017

De raadsvergadering van 9 november 2017 stond voor een groot deel in het teken van de Meerjaren Programma Begroting, oftewel de MPB 2018-2021. Voordat we begonnen met het behandelen van de begroting, zijn er een aantal belangrijke onderwerpen besproken met mooie successen voor D66.

Stemmen op het station

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kunt u weer stemmen op het (centraal) station van Apeldoorn! Tijdens de Tweede kamer verkiezingen van afgelopen maart bleek dit helaas niet mogelijk. D66 is van mening dat zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun stemgedrag, zouden moeten gaan stemmen en vindt het dan ook belangrijk dat mensen zo min mogelijk drempels ervaren bij het stemmen. Daarover dienden wij in maart een motie in, waaraan de burgemeester nu invulling heeft gegeven.

Naast het stembureau op het station, bleek uit het antwoord op onze vraag tijdens het Vragenuurtje, komt er ook een (extra) stembureau in Zuidbroek.

Eigen wind is waardevol      

De laatste tijd is de gemeenteraad bezig geweest met windenergie in Apeldoorn. Er is besloten om niet verder te gaan met de locatie in Beekbergsebroek, maar de ambitie blijft. Met de raadsopdracht windenergie geeft de raad opdracht aan het college om op zoek te gaan naar mogelijkheden zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen ter verwezenlijking van onze energieambitie.

Samen met GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, PvdD en SGP diende raadslid Dennis Russchen namens D66 een amendement in om ervoor te zorgen dat het opwekken van windenergie ook binnen Apeldoorn mogelijk is. In de raadsopdracht stond het volgens deze partijen zo opgeschreven dat er feitelijk geen windenergie meer opgewekt zou kunnen worden in Apeldoorn. Het college gaat nu aan de slag en krijgt als opdracht mee om kaders op te stellen bij toepassing van windenergie, waarbij bovenwettelijke eisen worden gesteld ter vermindering van geluidhinder en andere vormen van overlast voor omwonenden.

 Cameratoezicht

In de Algemene Plaatselijke Verordening worden onder andere afspraken gemaakt en regels vastgesteld over cameratoezicht. D66 maakte zich zorgen over de termijn van tijdelijke camera’s. Dit zou 4 jaar worden, maar door het amendement van D66 & LA is dit bij 1 jaar gebleven.

Daarnaast diende Haris Skalonjiç namens D66 een motie in waarbij het college opgeroepen wordt om de locaties waar gemeentelijke camera’s hangen te vermelden op de website van de gemeente. Daarnaast wordt hierbij vermeld waar inwoners terecht kunnen met vragen, opmerkingen en klachten rond het gemeentelijk cameratoezicht. Deze motie, mede-ingediend door de VVD, is unaniem aangenomen door de raad.

Groene daken

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Dennis Russchen namens D66 een motie ingediend om het college van B&W onderzoek te laten doen naar de subsidie voor groene daken in Apeldoorn.  Inwoners in Apeldoorn hebben de mogelijkheid om een subsidie te krijgen voor het aan (laten) leggen van een groen dak. Groene daken nemen meer regenwater op dan normale daken, zuiveren lucht en isoleren een huis ook nog eens beter. We hebben geconstateerd dat er maar weinig gebruik wordt gemaakt van deze subsidie en hebben het college dan ook opgeroepen om meer bekendheid te geven aan de subsidie en daarnaast te onderzoeken hoe de subsidieregeling kan worden verbreed.