Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 maart 2020

Beheersmaatregelen sociaal domein

In deze politieke markt werd een toelichting gegeven en technische vragen gesteld over het effect van de beheersmaatregelen in het sociaal domein. Vervolgens is het de bedoeling van het college om te werken aan een integrale kadernota voor het sociaal domein waar de focus wordt gelegd op de 29% inwoners met bestaansonzekerheid. Dit proces loopt achter  want de beheersmaatregelen die de gemeente nu neemt hebben effect op de inrichting van het toekomstig sociaal domein.

In de voorjaarsnota 2019 moest voor ruim 16 miljoen euro aan dekkingsmaatregelen gevonden worden. De raad stond voor de keus een ombuigingspakket vast te stellen dat een oplossing bood voor het tekort in 2019. Voor de jaren daarna koos de raad voor een scenario waar de dekking voor het tekort het liefst in het sociaal domein gevonden zou worden.

De tekorten in de Wmo stijgen als effect op het abonnementstarief. Het is een landelijk beleid. Deze voorziening is ingevoerd  met de bedoeling om mensen met een kleine portemonnee tegemoet te komen aan de opstapeling van medische kosten waar ze mee kampen. Een nobele daad zou je zeggen. Nu is het zo, dat ook mensen die goed instaat zijn om de eigen hulp in de huishouding te betalen aanspraak maken op de gemeente om voor maar 19 euro 8 uur  hulp in de maand te krijgen plus de voorzieningen die bij de Wmo horen.

De goeden lijden onder de kwaden zou je kunnen zeggen. De hogere kosten in de zorg zullen blijven stijgen als wij als inwoners niet onze eigen verantwoordelijkheid tonen. Het tekort voor 2021 bedraagt 7 miljoen euro. Dus verdere beheersmaatregelen zijn onvermijdelijk. De laatste prognoses laten zien dat over 2019 een daling van de kosten voor individuele voorzieningen Jeugdhulp plaatsvindt maar het aantal indicaties wel blijft stijgen.

De gemeente blijft in Den Haag lobbyen over het abonnementstarief en de trap op- trap af systematiek van het rijk. Hoe minder de overheid investeert en meer geld overhoudt betekent dit dat minder geld naar de gemeenten gaat.

Lof der zotheid zou ik zeggen. De gemeenten krijgen de opdracht uit Den Haag om de zorg te verrichten met een mandaat dat  gepaard gaat met bezuinigingen. Wie kan dit begrijpen? Ongetwijfeld zullen verdere maatregelen genomen worden die het sociaal domein pijn zullen doen.

Luz Maria Camacho
Raadslid D66 Apeldoorn