Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 spoort college aan in te zetten op participatie

Actualiteitsvragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake arbeidsparticipatie na de pensioengerechtigde leeftijd.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Apeldoorn, 21 februari 2008,

Geacht college,

De heer André de Graeff, oud-gemeenteraadslid en onder meer oud voorzitter van de Stichting Muziektent is een betrokken inwoner van Apeldoorn. Dit blijkt niet in de laatste plaats uit zijn enthousiasme voor zijn functie als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS).

De heer de Graeff bereikt binnenkort, evenals twee van zijn collega’s, de pensioensgerechtigde leeftijd van 65 jaar. Hem is mondeling medegedeeld dat hij in verband met het bereiken van deze leeftijd verplicht zal moeten uittreden, dit tot grote spijt van de heer de Graeff.  Hij heeft onze fractie benaderd om opheldering te krijgen over de gang van zaken rondom deze procedure. Hij is, samen met de fractie van D66, van mening dat een dergelijke procedure op zijn minst vreemd is, omdat hij graag zou willen door blijven werken.

Onlangs dreigden vakbonden met een rechtszaak tegen de Nederlandse staat omdat het doorwerken van ambtenaren na de leeftijd van 65 jaar wordt gedwarsboomd. Minister Ter Horst heeft toen nog voor de gerechtelijke uitspraak toegezegd deze doorwerkregeling te honoreren.[1]

De fractie van D66 is daarom meer dan verbaasd over deze gang van zaken. D66 vindt participatie van iedereen, ongeacht leeftijd, zeer belangrijk, zeker als mensen zelf aangeven graag te blijven werken, en zet hierop dan ook zwaar in. In onder andere Amsterdam, Edam en Purmerend mogen Buitengewoon Ambtenaren, op eigen verzoek al na hun 65ste  doorwerken.  Apeldoorn kan wat dat betreft niet achterblijven.

In Apeldoorn wordt de volgende voorwaarde aan de Buitengewoon Ambtenaren gesteld: er moet worden gestopt wanneer de pensioensgerechtigde leeftijd van 65 jaar is bereikt, tenzij er gewichtige redenen zijn. De fractie van D66 vraagt zich nadrukkelijk af waarom er voor deze strekking is gekozen, vooral omdat er op geen enkele wijze financiële of überhaupt andere voordelen door de gemeente te behalen zijn door het op 65-jarige leeftijd ontslaan van de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Immers, men wordt per keer dat men het ambt uitoefent, dus per te sluiten huwelijk, betaald. De fractie van D66 spoort het college aan deze regeling zodanig te wijzigen dat de  Buitengewoon Ambtenaren nog steeds kunnen stoppen op de leeftijd van 65 jaar, maar dat, indien de Buitengewoon ambtenaar daarvoor kiest, doorwerken in het kader van participatie mogelijk wordt. Het college behoort in de ogen van D66 het goede voorbeeld te geven. Participatie bij voorbaat in de kiem smoren past wat de fractie betreft dan ook niet binnen een verantwoordelijk, eigentijds en maatschappelijk betrokken personeelsbeleid.

Bovenstaande overwegingen brengen de fractie tot de volgende vragen:

  1. Welke motivatie heeft het college om de verplichte uittreding op te nemen in haar BABS-besluit?
  2. Is het College het met de fractie van D66 eens dat een dergelijke regeling niet meer past in het huidige tijdsbeeld, niet past bij de beslissing van minister ter Horst en ook niet bij het kabinetsbeleid waar ingezet wordt op arbeidsparticipatie door ouderen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid Bijzonder Ambtenaren van de Burgerlijke Stand op verzoek langer te laten doorwerken, en daarmee de suggestie van D66 om de regeling te wijzigen in het BABS-besluit over te nemen? Zo nee, waarom niet?

Paula Donswijk-Bot

Fractievoorzitter D66[1] http://www.arboplus.nl/nieuws/arbo-nieuws/519/ambtenaren-mogen-doorwerken-na-65e.html