Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 voelt college aan de tand over Diftar

Schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake het vonnis van het Hof over het systeem van Maatwerk en Diftar<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Apeldoorn, 26 januari 2008,

Geacht college,

Na een periode van stilte rondom Diftar, is de Stentor weer volop op het zich maar voortslepende dossier gedoken. En dat niet zonder reden. Behalve het feit dat er nog altijd problemen zijn die veroorzaakt worden door de invoering van het afvalstoffenheffingensysteem, geeft de rechterlijke uitspraak[1] voldoende stof voor debat in de krant en naar wij ons kunnen voorstellen voor kopzorgen bij uw college. Behalve dat het Hof vernietigend oordeelt over het systeem van Maatwerk in Apeldoorn in het door u ingestelde Hoger Beroep, geeft zij duidelijk haar oordeel over de manier waarop Diftar is ingevoerd in Apeldoorn. Zij zegt in haar uitspraak:

“4.7.  Met die doelstelling [dat de overheid, om te voorkomen dat afvalstoffen op een voor het milieu onverantwoorde wijze worden verwijderd, heeft gemeend de taak op zich te moeten nemen ervoor te zorgen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens worden opgehaald- overweging 4.6] is onverenigbaar dat het tarief van de afvalstoffenheffing […] benedenwaarts kan worden beïnvloed naarmate een belastingplichtige het inzamelmiddel minder vaak dan eens per week ter lediging aanbiedt. Hierdoor zou immers ongewenst ontwijkgedrag kunnen worden gestimuleerd, met alle gevolgen van dien voor het milieu en de volksgezondheid.”

Zowel uw college als onze fractie hebben zich al uitgelaten in de Stentor over de verwachte gevolgen van deze uitspraak. U zegt verbaasd te zijn over, en geen gevolgen te willen geven aan, de uitspraak omdat de rechter geen cijfers laat zien die zijn oordeel onderbouwen. Zoals gezegd in de krant wil onze fractie geen welles- nietes spelletje spelen over de feiten. De uitspraak is duidelijk. De rechter geeft aan dat de theorie achter het Diftar-systeem in Apeldoorn niet deugt. Een feitelijke onderbouwing met cijfers hoeft dan ook niet, aangezien de rechter aangeeft dat de Apeldoornse vorm van Diftar, waarbij het niet aanbieden van afval loont, de opdracht die de wetgever aan gemeenten heeft gegeven met betrekking tot de inzameling van afval ondermijnt.

Bovenstaande feiten brengen ons tot de volgende vragen

  1. Allereerst ging de uitspraak natuurlijk over Maatwerk in Apeldoorn. In tegenstelling tot uw verwachting heeft u niet uw gelijk gehaald in het door u ingestelde Hoger Beroep, maar heeft u het deksel op de neus gekregen. Waarom had u verwacht wel uw gelijk te halen? Welke omissie in uw denken heeft geleid tot deze uitspraak?
  2. Bent u in cassatie gegaan tegen de uitspraak? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  3. Al vanaf het begin heeft Maatwerk in Apeldoorn geleid tot grote problemen. U heeft deze problemen betiteld als ‘kinderziektes’. U heeft nog altijd geen oplossing gegeven voor deze inmiddels chronische problemen. Is de uitspraak voor u reden om wel vaart te zetten achter oplossingen voor de problemen met maatwerk? Zo ja, hoe zien deze eruit? Zo nee, waarom niet?
  4. Een andere chronische ziekte veroorzaakt door het systeem is het sterk verminderde scheidingsgedrag. U heeft hier oplossingen voor gepresenteerd, waarin een grote meerderheid in de raad niets zag. U heeft toegezegd binnenkort met andere oplossingen te komen. Voor het derde chronische probleem heeft u echter, ondanks toezeggingen, ook nog geen oplossingen bedacht. Voor ouderen met ondergrondse containers die zwaar benadeeld zijn door het systeem omdat zij geen zware afvalzakken kunnen dragen, zouden oplossingen komen als draaghulpen en kleinere vulopeningen. Kunnen we voor deze groep benadeelden nog een oplossing verwachten? Zo ja, op welke termijn en hoe zien deze eruit? Zo nee, waarom niet?
  5. Het Hof is duidelijk over de manier waarop Diftar in Apeldoorn is ingevoerd: het systeem ondergraaft de doelstelling van de wetgever. Toch geeft u in de Stentor aan niets aan het systeem te willen veranderen. Waarom legt u de uitspraak zo makkelijk naast u neer?
  6. Heeft u, naar aanleiding van de uitspraak nog contact gehad met specialisten over de gevolgen van de uitspraak? Zo ja, wie waren deze mensen en wat vonden zij ervan? Zo nee, is het niet verstandig om dit contact toch op te nemen aangezien uw eigen inschatting die leidde tot het Hoger Beroep een misvatting bleek te zijn?
  7. Onder andere de actiegroep Diftar heeft al aangekondigd de hulp te krijgen van een ervaren jurist om ook naar de rechter te stappen. Bent u bang voor een hausse aan rechtszaken en opnieuw een gang naar de rechter? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen?

Namens de fractie van D66 Apeldoorn,

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Paula Donswijk, fractievoorzitter

Olaf Prinsen, fractievertegenwoordiger[1] LJN: BB8115, Gerechtshof Arnhem , 07/00267 zie ook www.d66apeldoorn.nl/page/downloads/Uitspraak-Maatwerk.pdf