Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 oktober 2020

Lucrato, het wonderkind

Op 1 oktober jl. hebben de raadsleden tijdens het onderwerp “In gesprek met de raad” een dialoog gehad met de directeur van Lucrato, de heer Sunder. De aanleiding voor dit gesprek was een toelichting te geven m.b.t. de situatie van Lucrato.

Werkbedrijf Lucrato is een wettelijke taak van de gemeente, verricht goed werk maar kampt nu met problemen die ze zelf niet heeft veroorzaakt. Lucrato heeft een meerjarig tekort van Euro 1,5 miljoen die ze niet uit eigen middelen kan opvangen. Ze hebben al hun eigen vermogen “opgegeten”. Om in het kader van de MPB 2021- 2024 (meerjarige programma begroting) een afweging te kunnen maken over de eventuele financiële consequenties heeft de raad Lucrato gevraagd om met de gemeenteraad in dialoog te gaan.
Ondanks de omstandigheden is Lucrato positief voor de toekomst.

Het probleem in de SW (Sociale Werkplaatsen) is het gevolg van de participatiewet (2015), want sinds die wet is er geen enkele instroom meer in de Sociale Werkplaatsen. Met ingang van de Participatiewet zijn alle SW gekort op de subsidies. Dit is een landelijk probleem. Als iemand al een indicatie heeft voor een SW en werkzaam is bij Lucrato veranderd er niets. Maar als iemand geen indicatie heeft en niet zelfstandig aan werk kan komen dan moet die persoon zich melden bij de gemeente Apeldoorn. Zij worden dan doorverwezen naar Werkbedrijf Lucrato.

Voor de Participatiewet kreeg elke sociaal Werkbedrijf een subsidie per deelnemer. De exploitatie van een SW was altijd dekkend. In 2019 heeft Lucrato Euro 2,4 miljoen minder subsidie gekregen. In een groot deel van Nederland zijn afspraken met de gemeente gemaakt om de subsidie tekorten te dekken. Lucrato heeft niet gelijk bij de gemeente aangeklopt maar eerst geprobeerd het tekort zelf terug te verdienen. De laatste 6 jaar heeft Lucrato een strakke bedrijfsvoering uitgevoerd en is er ook ingeteerd op de reserves, Lucrato ziet kansen voor de toekomst in: onderhandeling, kostenbesparing, detachering en meer binding met werkgevers.

Lucrato scoort top binnen de SW in Nederland. Het ziekteverzuim is relatief laag. Voorheen 16% nu 13.4%. Het dieptepunt lijkt bereikt . De komende jaren zal de financiële positie van de SW verbeteren door:

  1. Meer subsidie vanuit de overheid.
  2. Een aantal mensen van de SW gaat met pensioen.

De directeur van Lucrato, de heer Sunder, hoopt dat er landelijk een kanteling plaatsvindt bij politieke partijen en bedrijven als Lucrato meer erkenning krijgen. Hij gaf de raadsleden het advies mee: “wees een goede ambassadeur van Lucrato in het contact met werkgevers”

Tijdens de Corona periode heeft Lucrato de meeste mensen kunnen detacheren en bleven dus aan het werk. Dertig procent van de mensen, rond 300 personen, die intern werken moesten helaas naar huis worden gestuurd. Deze beslissing was moeilijk want voor sommige mensen is werk hun leven. Nu werkt weer 95% van de mensen. Voor een kleine groep van 30 mensen die met ziektes een aandoeningen kampen is het onverantwoordelijk om te laten werken. In deze moeilijke tijd van Corona valt er niet een specifieke groep buiten de boot. Wie niet gedetacheerd kan worden krijgt thuis een werkopdracht.

Lucrato lijkt een wonderkind. Het heeft scherp aan de wind gezeild omdat Lucrato met gemeenschapsgeld werkt. Een bedrijf dat goed presteert en zich heel hard inzet voor maatschappelijke doelen kan niet aan haar lot worden overgelaten. Elke euro die in Lucrato wordt geïnvesteerd levert rendement op, want een bedrijf dat als drijfveer heeft om human kapitaal te laten ontplooien van mensen die in onze samenleving een ander lot hebben getroffen dient gesteund te worden.

Luz Maria Camacho