Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 maart 2016

Notitie Dierenwelzijn

De afgelopen twee jaar hebben zes politieke gemeenteraadsfracties (D66, GroenLinks, CDA, CU, PSA PvdD), onder voorzitterschap van Marco Wenzkowski (raadslid D66 Apeldoorn), in hoofdlijnen geïnventariseerd hoe het huidige dierenwelzijnsbeleid eruit ziet en hebben voorstellen gedaan om de voorlichting en het toekomstig beleid aan te passen en verbeteren.

Deze onderwerpen zijn samengevoegd in een Notitie Dierenwelzijn Apeldoorn waarna een initiatiefvoorstel bij het college van B&W is ingediend. Op 3 maart is de notitie tijdens de raadsvergadering unaniem door de raad aangenomen.

Wie aan dierenwelzijn denkt, ziet misschien niet direct een rol voor de gemeente weggelegd. Toch speelt de gemeente een belangrijke rol. De gemeente heeft invloed op en is verantwoordelijk voor het welzijn van dieren die op haar grondgebied leven. Ook inwoners van Apeldoorn hebben middels zienswijzen op de notitie hun bijdrage geleverd. De inbreng van de inwoners maakt duidelijk dat dierenwelzijn leeft bij de Apeldoornse inwoners. In enkele gevallen heeft de inbreng geleid tot aanpassing van de notitie.

Toen de werkgroep begon met het opstellen van deze notitie, realiseerden wij ons niet hoe divers en complex dit onderwerp is. Divers, omdat dit onderwerp zo enorm breed is en zowel dieren in het wild, alsook huisdieren maar bijvoorbeeld ook insecten betreft. Daar staan we vaak niet bij stil. Complex in de zin van dat dierenwelzijn vele andere beleidsterreinen van onze gemeente raakt. Denk aan “de zorg” (ouderen en huisdieren) “onderwijs” (educatie) maar ook “vastgoed” (beheer- en onderhoud van bijvoorbeeld de kinderboerderijen). Daarnaast is er  de Algemene Plaatselijke Verordening en kennen we de opsporingsambtenaren (BOA’s) die toezicht houden. Ook is dit onderwerp in de loop van de tijd onderhevig geweest aan vele wijzigingen van beleid en wetgeving op dit gebied.

Als werkgroep liepen wij tegen nogal wat juridische obstakels aan.  Gemeenten zijn bijvoorbeeld niet altijd bevoegd als het gaat om dierenwelzijn. Een voorbeeld hiervan is dierenwelzijn op een militair oefenterrein of op gronden die onder de provincie vallen.

Toch is het gelukt om een slag te maken op het gebied van dierenwelzijn in Apeldoorn. Onze eigen wethouder, Mark Sandmann gaat met de notitie aan de slag en komt met voorstellen die om nadere uitwerking vroegen tezijnertijd terug komen bij de gemeenteraad.

Namens de werkgroep,

Marco Wenzkowski

Raadslid D66 Apeldoorn