Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over lobby Wet Open Overheid

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Open Overheid. Met deze wet, die in de plaats treedt van de Wet Openbaar Bestuur, krijgen burgers méér toegang tot méér informatie van de overheid. D66 heeft echter met verbazing vernomen dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten een lobby is gestart, tégen deze wet. 

Wet Open Overheid
Op dinsdag 19 april jl. heeft de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet Open Overheid(hierna: WOO) van Steven van Weyenberg (D66) en Linda Voortman (GroenLinks) aangenomen. Op basis van deze wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers méér toegang tot méér overheidsinformatie. Een ander doel van deze wet is dat overheden meer informatie uit zichzelf openbaar gaan maken. Bovendien wordt er met het wetsvoorstel geprobeerd een halt toe te roepen aan personen die Wob-verzoeken oneigenlijk gebruiken en indienen voor financieel gewin. De WOO moet namelijk in de plaats treden van de Wet openbaar bestuur.

Openbaarheid
D66 vindt het belangrijk dat wij in Nederland toewerken naar een rechtsstaat waarin de overheid en burger op een meer gelijkwaardige voet met elkaar leven, zoveel mogelijk op basis van wederzijds vertrouwen. Het uitgangspunt van een openbare overheid is een grondrecht. Het gaat bovendien vaak om informatie die met gemeenschapsgeld is verzameld. Het verbeteren van de informatiepositie van de burger is wat D66 betreft cruciaal in onze weg naar het realiseren van dat ideaal. Een transparante overheid is geen gunst, maar een recht. Dat is voor D66 ook de belangrijkste reden geweest bij het indienen van onze motie over open data.

Lobby VNG
In een artikel van Vrij Nederland valt echter, tot verbazing van D66, te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de WOO. Desondanks is de wet tot ons genoegen met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Nu leest D66 echter dat de VNG van plan is de lobby tegen het wetsvoorstel actief voort te zetten bij de behandeling in de Eerste Kamer. Dit verbaast D66, omdat wij juist van mening zijn dat de WOO een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van oneigenlijke Wob-verzoeken en het verbeteren van een transparante informatiestroom ten aanzien van de inwoners van Apeldoorn.

Het bovenstaande geeft de D66-fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het genoemde artikel uit Vrij Nederland?
  1. Is het college met D66 van mening dat de WOO een positieve bijdrage kan leveren aan het tegengaan van oneigenlijke Wob-verzoeken en verbeteren van een transparante informatiestroom ten aanzien van de inwoners van Apeldoorn?
  1. Klopt het dat de VNG namens de Nederlandse gemeenteneen lobby voert tegen de wet?
  1. Zijn de signalen dat de lobby nu gericht gaat worden op de Eerste Kamer bekend bij het college?
  1. Wat vindt het college van de lobbyactiviteiten van de VNG?
  2. Verricht de VNG deze lobbyactiviteiten ook namens de gemeente Apeldoorn?

Zo ja, heeft de gemeente Apeldoorn bewust met deze lobby ingestemd?
Zo ja, waarom?
Zo nee, is het college bereid aan de VNG kenbaar te maken dat haar standpunt afwijkt van het standpunt van de VNG?

Gepubliceerd op 04-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018