Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Actualiteitsvragen Montessori

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 maart heeft Paula Donswijk-Bot namens de D66-fractie actualiteitsvragen gesteld over de vestiging van een Montessori school in Apeldoorn. Aanleiding hiervoor was een artikel uit de Stentor waarin de Montessori basisscholen in de Stedendriehoek aangaven een poging te willen doen om een Montessori-tak voor voortgezet onderwijs van de grond te krijgen.

Montessori onderwijs

Montessori is een vorm van lager en middelbaar onderwijs volgens de grondslagen van Maria Montessori. De kern van de onderwijsmethodiek is “help mij het zelf te doen”. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. De Montessori basisschool in Apeldoorn is inmiddels een tweede school in Kerschoten gestart. In de Stedendriehoek hebben we het over 2000 kinderen die het Montessori basisonderwijs bezoeken. De dichtstbijzijnde Montessori scholen voor voortgezet onderwijs bevinden zich in Enschede en Amersfoort.

Trendbrief

Tijdens de PMA van 10 maart is de Trendbrief besproken. Eén van de opmerkingen daaruit is dat  Apeldoorn slechts voor ruim een kwart bestaat uit tweeouder huishoudens met 1 of 2 kinderen. In Apeldoorn zijn dat 19.000 “gezinnen” van de 69.700 huishoudens. Trendmatig neemt het aantal gezinsleden per huishouden nog steeds af’. Apeldoorn wil het aantal jonge gezinnen dat zich in Apeldoorn vestigt vergroten, in een poging deze demografische ontwikkeling  te keren. Dat was voor D66 aanleiding vragen te stellen over de wens om een Montessori school in Apeldoorn te vestigen. Inzet zou volgens D66 moeten zijn ons niet alleen met diversiteit en aanbod van lagere scholen bezig te houden, maar dat er een kans ligt om de keuzevrijheid voor scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Stedendriehoek, dan wel binnen Apeldoorn te verbreden.

Actualiteitsvragen

D66 vroeg het college onder andere of zij het met D66 eens dat ouders bij de keuze van een vestigingsplaats goed en divers onderwijs belangrijk vinden, naast bijvoorbeeld veiligheid en voorzieningen. Ook vroeg D66 of het college bereid is zich in te zetten, te lobbyen en faciliterend de hand uit te steken voor een dergelijke school binnen de Stedendriehoek, met een voorkeur voor Apeldoorn. En als Apeldoorn niet tot de mogelijkheden behoort, vroeg D66 of het college bereid is mee te denken en mee te sturen op een voor Apeldoornse Montessori leerlingen zo gunstig mogelijk gelegen school voor voortgezet onderwijs voor wat betreft reisafstand en bereikbaarheid.

Beantwoording

Op de vragen volgde de volgende beantwoording van de wethouder onderwijs:

“Dank u wel, voorzitter. Dank aan D66 voor de vragen. Ik zou er eigenlijk redelijk kortheidshalve op kunnen reageren. Want ze zijn rechttoe rechtaan. En ze zijn wat het college betreft ook rechttoe rechtaan te beantwoorden. De eerste vraag of het college met ons eens is, onze is dan D66, dat ouders met een keuze voor onderwijs in een vestigingsplaats, divers onderwijs van belang vinden, naast veiligheid en andere voorzieningen. Ja, daar is het antwoord voluit ‘ja’op. Dat is vanzelfsprekend van belang. Onderwijsvoorzieningen, culturele voorzieningen, zo zouden we nog een heel scala van andersoortige voorzieningen kunnen noemen, bepalen in combinatie de mate waarin een vestigingsplaats in beeld komt bij gezinnen, maar overigens ook bij alleenstaanden. Wat dat betreft, als we dan naar de tweede vraag gaan kijken, zeggen we ook inderdaad als college dat we graag in gesprek willen gaan met initiatiefnemers om te kijken of montessorionderwijs, voortgezet montessorionderwijs of te realiseren is in Apeldoorn of in de Stedendriehoek. We begrijpen goed dat D66 dan zegt: dan zou wat ons betreft de voorkeur zijn Apeldoorn. Het signaal is helder.

En dat wil ik ook graag namens het college meenemen in die gesprekken. Daar hoort wel een haakje bij. Ik denk dat het ook eerlijk is om te zeggen. Een nieuwe school voor voortgezet onderwijs doet ook iets voor het totaalaanbod aan voortgezet onderwijs. Dus het was Apeldoorn, even los van de denominaties en de richtingen, maar als aanbod van beschikbaar voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid, zitten we daar al redelijk ruim in dat jasje.

Dus het kan niet anders, en ik zou het ook niet anders willen, dan u aan te geven namens het college, dat we dat element natuurlijk betrekken bij de gesprekken met het montessorionderwijs. En dat we die gesprekken dus ook zullen hebben met bijvoorbeeld het AVOO en het VOG. Maar vanuit een wat mij betreft zeer positieve intentie, zeker vanuit punt 1 van de 3 vragen hier genoemd, wil ik namens het college mij graag inzetten om te bezien, wat we kunnen doen, dat voortgezet montessorionderwijs hetzij in Apeldoorn, hetzij in de Stedendriehoek op een geschikte plek te kunnen laten landen.”

Gepubliceerd op 31-03-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018