Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vervolgvragen foto’s ID en personen door politie

De D66-fractie is ter ore gekomen dat de politie op het Caterplein in Apeldoorn foto’s maakt van identiteitsbewijzen en de houders van de identiteitsbewijzen. D66 ziet de noodzaak er niet van in dat er foto’s worden gemaakt wanneer er na aanhouding en controle geen strafbare feiten aan het licht komen. Daarom heeft D66 hier op 8 juni jl. vragen over gesteld aan de burgemeester. Omdat D66 niet tevreden is met de beantwoording, stellen de Democraten op 28 juni jl. vervolgvragen.

Verbazing
Gebleken is dat los van de vraag of de reden voor het vragen van legitimatie na de controle terecht blijkt te zijn, de politie toch een foto maakt van zowel het identiteitsbewijs als van de houder van het identiteitsbewijs. D66 heeft zich verbaasd over deze handelwijze van de politie. D66 ziet er de noodzaak niet van in dat na aanhouding en controle, waarbij geen strafrechtelijke feiten aan het licht komen, toch foto’s van de identiteitsbewijzen en de personen worden gemaakt. Bovendien zet D66 kanttekeningen bij hoe deze handelwijze in verhouding staat tot de privacy. Dat gaf de D66 fractie aanleiding tot het stellen van vragen.

Beantwoording
Op 17 juni jl. ontving D66 antwoord op haar vragen. De burgemeester is zich er van bewust dat mensen kunnen schrikken wanneer de politie foto’s maakt van identiteitsbewijzen. Ook stelt de burgemeester dat de politie gebruikmaakt van MEOS (Mobiel Effectiever Op Straat), waarmee identiteitsbewijzen gescand kunnen worden. MEOS vervangt daarmee voor een deel het notitieboekje van de politie. De burgemeester stelt verder dat het niet gebruikelijk is dat er bij de controle ook foto’s van personen worden gemaakt. Wel zou door een tijdige verwijdering van de foto’s worden gewaarborgd dat mensen die niets op hun kerfstok hebben, onterecht in het politiesysteem terecht komen.

Vervolgvragen
Doordat D66 van mening is dat op de schriftelijke vragen onduidelijke, vage en in sommige gevallen geen exacte, of tegenstrijdige antwoorden worden gegeven, stelt D66 enkele vragen opnieuw en extra vervolgvragen. Zo wil D66 bijvoorbeeld weten hoe vaak en in welke situaties er foto’s worden gemaakt van de houders van identiteitsbewijzen en waaraan de politie deze bevoegdheid ontleent. Ook wil D66 weten waarom de beantwoording op diverse punten niet strookt met berichtgeving van De Stentor en Omroep Gelderland. Tot slot vraagt D66 aan de burgemeester of hij, gezien alle maatschappelijke verontwaardiging en de teweeggebrachte emoties bij de betreffende jongeren, nog steeds van mening blijft dat er helemaal niets voor verandering en verbetering vatbaar is bij deze werkwijze van de politie.

Gepubliceerd op 29-06-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018