Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 juli 2017

Raadsvergadering 6 juli 2017

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zijn er weer mooie moties en amendementen ingediend door D66. D66 amendeerde bijvoorbeeld op het recycleplan, en diende een motie in op de inkoopnota 2019 maatwerk en individuele voorzieningen. Ook stelde D66 actualiteitsvragen met betrekking tot de digitale schandpaal.

De digitale schandpaal

In de Volkskrant van 5 juli jl. stond deze column over een Apeldoornse man die door buurtbewoners beschuldigd wordt van pedofilie. Zijn foto werd uitgebreid op internet verspreid. De politie heeft het onderzocht en het blijkt dat de man helemaal geen pedofiel is, maar dat hij een vorm van autisme heeft en begeleid woont. Nadat de foto al 1.800 keer gedeeld is, vraagt de politie de foto van Facebook te verwijderen, maar tegelijkertijd wordt de foto weer op een andere pagina geplaatst. Daarop volgt een Facebookbericht van de politie, waarin de werkelijke situatie van de man wordt uitgelegd. Na talloze extreme reacties wordt dat bericht weer verwijderd. Maar de beschuldigingen en de heksenjacht blijven bestaan.

Naar aanleiding van deze column stelde Haris Skalonjic, raadslid namens D66 Apeldoorn, de volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Wat is het antwoord van het college/de politie op de maatschappelijke ontwikkeling van burgers die, buiten de politie om, vermeende daders van strafbare feiten opsporen, dit vastleggen en vervolgens op internet verspreiden?
  2. Wat is het college/de politie van plan te doen om de veiligheid van de beschuldigde te waarborgen, met name in situaties zoals beschreven in het Volkskrantartikel?
  3. Wat is het college/de politie van plan te doen om een dergelijke (onterechte) heksenjacht te stoppen?
  4. Wat is het college/de politie van plan te doen tegen degenen die het materiaal (blijven) verspreiden, aangezien smaad een strafbaar feit is?

De burgemeester geeft aan dat de politie erg scherp op dit soort situaties let en er alles aan zal doen om ‘de geest weer in de fles te krijgen’. De politie zal, zo zegt hij, adequate maatregelen treffen om de betrokkenen veilig te stellen en maatschappelijke onrust te voorkomen. Dit doet de politie bijvoorbeeld door een bijeenkomst te beleggen waarbij gepoogd wordt de verspreiders over te halen om te stoppen met het delen van de beelden en de feiten weer te geven, aldus de burgemeester.

Het recycleplan

Het recycleplan van D66-wethouder Mark Sandmann, is door de raad aangenomen. Wel zijn er een aantal moties en een amendement ingediend.

Het eerste amendement hebben wij samen met de VVD en LA ingediend. Dennis Russchen heeft namens D66 dit amendement uitgewerkt. In het recycleplan stond een voorstel om een recycleadviseur aan te stellen waarvoor 100.000,- euro per jaar opgenomen was. Aangezien inwoners over het algemeen goed weten hoe afvalscheiding werkt, is dat erg veel geld. Zeker als bedacht wordt dat dit wordt betaald uit de afvalstoffenheffing, waar iedereen aan mee betaalt. De D66 fractie oordeelde dat de gemeente meer moet vertrouwen op de eigen kracht van mensen, en eerst moet kijken of deze adviseur überhaupt wel nodig is. Dit amendement met de titel ‘een oplossing zonder probleem’ is aangenomen door de raad en vind je hier!

Twee amendementen van andere partijen op het Reclycleplan met de bedoeling de grijze container “gratis”  te handhaven hebben het niet gehaald. Daar is een goede oplossing voor in het plan: iedereen die een grijze container wil behouden kan dat, er staat een kleine bekostiging tegenover. “Gratis” bestaat niet oordeelden wij en het huidige voorstel voldoet. Vervolgens heeft D66 een motie ingediend samen met de VVD, LA en de PvdD. Deze motie met de titel ‘minimaliseren van afval’ roept het college op om het aantal kosteloze ledigingen binnen het minimabeleid stapsgewijs naar beneden bij te stellen, in lijn met de doelstellingen van het recycleplan. Aangezien met het recycleplan beoogd wordt dat mensen hun afval beter scheiden zodat er minder restafval is en meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt, en ook mensen met een laag inkomen aan deze doelen kunnen en willen bijdragen, kan de regeling voor kwijtscheldingen voor de minima hierop aangepast worden. Ook deze motie is aangenomen door de raad. De motie vind je hier.

Daarnaast was er de motie ‘goede overgangsregeling Foenix’. Gezien het belang van Foenix voor kringloop en product hergebruik en het principe van de betrouwbare overheid, een zachte landing voor Foenix mogelijk moet zijn nu het het huidige contract afloopt. Om deze transitie mogelijk te maken, kan het wenselijk zijn om nog een of twee jaar een budget beschikbaar te stellen. Deze motie is ingediend door GroenLinks, PvdD, PSA en D66 Apeldoorn. Deze motie is hier te vinden.

Jaarstukken

Dennis Russchen heeft namens D66 en samen met de VVD en LA een motie ingediend met als titel ‘verscherping financiële stukken’. Momenteel wordt er niet consequent op de bij de Meerjaren Programma Begroting vastgestelde prestaties en doelstelling gerapporteerd in de jaarstukken. Door het verder verscherpen van zowel de MPB en de Jaarstukken kan de raad zijn controlerende taak beter uitvoeren. De motie die hier te vinden is, is unaniem aangenomen door de raad!

Inkoopnota 2019 Maatwerk en individuele voorzieningen

Deze motie roept het college op om bij de verdere besprekingen met de samenwerkende raden aan te geven dat naast output gerichte bekostiging ook ‘Outcome gerichte financiering’ als passende wijze van bekostiging als wens vanuit de Gemeenteraad van Apeldoorn wordt toegevoegd aan de inkoopnota. Met outcome wordt het effect van de ondersteuning bedoelt. Door meer outcome gerichte sturing kan beter gemeten worden hoe effectief de ondersteuning in zijn geheel is. Dit kan gedaan worden door ook te kijken naar tevredenheid en of bijvoorbeeld de zelfredzaamheid toeneemt na de ondersteuning. Deze motie van Maarten van Vierssen, samen ingediend met de VVD, is aangenomen door de raad. De hele motie is hier te vinden.

namens de fractie van D66 Apeldoorn,
Koen Mookhoek